+1 (817) 546-4770

MPU3123 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

Academic Anxiety?

Get an original paper within hours and nail the task

156 experts online

MPU3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia
Question
Answered

Question:

a)Anda digalakkan untuk menyemak TMA anda melalui sistem perisian Turnitin sebelum menghantar tugasan untuk diperiksa. Semakan ini dapat menggalakkan amalan penulisan beretika. Perlu diingatkan bahawa proses semakan ini amat digalakkan tetapi bukan wajib. Walau bagaimanapun, bagi kursus Projek, laporan Turnitin wajib dilampirkan.

b) TMA anda perlulah dalam format Microsoft Word. Hantar tugasan anda ke Online Assignment Submission (OAS) system.

c)Tugasan ini merupakan tugasan individu. Tugasan yang diciplak, ditiru atau plagiat boleh dikenakan tindakan disiplin.

b) Anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan tugasan yang dihantar merupakan tugasan yang betul dan dihantar tepat pada waktunya.

Jawab Soalan Berikut.

1. Bayt Al Hikmah sebuah institusi pembelajaran yang ditubuhkan pada abad ke 8 di Kota Baghdad semasa Kerajaan Bani Abbasiyah dibawah pemerintahan Khalifah Harun Al Rashid. Bayt Al Hikmah. Tertubuhnya institusi Bayt Al Hikmah telah menyemarakkan Zaman Keemasan Islam.

a. Huraikan latar belakang dan dua (2) fungsi Bayt Al Hikmah. (10 markah)

b. Jelaskan dua (2) impak penubuhan Bayt Al Hikmah (20 markah) kepada kegemilangan Tamadun Islam.

c. Pada pandangan anda, adakah kita dapat membangunkan (20 markah) sebuah Bayt Al Hikmah di Malaysia? Bincangkan.

2. Kedatangan Islam telah banyak mencorakkan suasana masyarakat di Alam Melayu. Pelbagai kesan dapat dilihat dalam pelbagai dimensi dan telah membawa perubahan dalam masyarakat Melayu.

a. Jelaskan empat (4) kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu.

– Akidah/ Kepercayaan
– Pemerintahan
– Kesenian
– Ekonomi

Need an essay written specifically to meet your requirements?

Choose skilled experts on your subject and get an original paper within your deadline

156 experts online

Your time is important. Let us write you an essay from scratch

Tips and Tricks from our Blog

11174 Introduction To Management

Free Samples 11174 Introduction To Management .cms-body-content table{width:100%!important;} #subhidecontent{ position: relative; overflow-x: auto; width: 100%;} 11174 Introduction

Read More »